Vilkår torgboder

UTLEIERENS PLIKTER

Utleieren plikter i leietiden å stille torgboden til leierens disposisjon i vedlikeholdt og rengjort stand. Klage må fremsettes skriftlig til utleiers kontaktperson umiddelbart ved overtakelse. Ellers regnes bodens stand som godtatt.

 

LEIERENS PLIKTER

Torgboden må kun benyttes til formål som nevnt i punkt. 3. Leieren skal behandle boden med tilbørlig aktsomhet og rette seg etter vanlige ordensregler som utleieren fastsetter til sikring av god husorden. Leieren plikter å erstatte all skade som skyldes ham selv, hans ansatte, fremleiere eller andre personer som leieren har gitt adgang til boden. Leieren må ikke uten utleierens samtykke endre boden på noen måte, og må heller ikke sette opp naglefast skilt på selve boden uten samtykke fra utleieren.

Leier plikter selv å innhente alle nødvendige tillatelser for sin bruk av boden. Krav eller pålegg fra arbeidstilsyn, helseråd, brannvern, sivilforsvar, industrivern eller annen offentlig myndighet, foranlediget av den virksomhet som drives i boden, er leiers ansvar.

Leieren plikter straks å melde skriftlig til utleieren enhver skade på boden, som må utbedres uten opphold. Annen skade eller mangel skal leieren sende melding om innen rimelig tid. Forsømmer leieren pliktig melding taper leieren sitt mulige erstatningskrav og blir ansvarlig for all skade som kommer av forsømmelsen. Oppstår det i leietiden mangler som det påligger utleieren å avhjelpe, og kan utbedringen av disse ikke utstå uten å utsette boden eller leierens gods for åpenbar skade, plikter leieren å søke skaden avverget, om nødvendig uten forutgående varsel til utleieren. Leieren kan kreve sitt utlegg tilbakebetalt.

 

ENDRING AV LEIEOBJEKTET

Innredning, ominnredning eller noen som helst forandring i eller av boden må ikke finne sted uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke.

 

FREMLEIE

Leieren har ikke adgang til å fremleie eller på annen måte overlate sin bruksrett til andre uten samtykke fra utleieren. Godkjenning kan nektes dersom fremleierens forhold gir saklig grunn til det.

 

UTLEIERENS ADGANG TIL LEIEOBJEKTET

Leieren plikter i nødvendig utstrekning å gi utleieren eller utleierens representant adgang til boden for tilsyn.

 

LEIERS AVTALEBRUDD – UTKASTELSESKLAUSUL

Leieren vedtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis leie eller avtalt tilleggsytelse ikke blir betalt, og leier ikke innen 14 dager etter skriftlig varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 er sendt, har fraflyttet lokalet. I varselet skal det stå at utkastelse vil bli begjært dersom fraflytting ikke skjer, samt at utkastelse kan unngås dersom leien med renter og kostnader blir betalt før utkastelsen gjennomføres. Flytter ikke leieren når leietiden er ute, kan leieren like ens kastes ut uten søksmål og dom etter § 13-2 3. ledd i tvangsfullbyrdelsesloven. Gjør leieren ellers noe vesentlig brudd på leieavtalen, kan utleieren heve leieavtalen. Leieren plikter da å flytte ut av lokalet. En leier som flytter etter utkastelse eller krav fra utleieren på grunn av misligholdelse, plikter å betale leie for den tid som er igjen av leietiden med fradrag av hva utleieren får inn ved ny utleie. Leieren må i tillegg betale de omkostninger som utkastelse, søksmål og ryddiggjøring av lokalet fører med seg, samt utgifter til ny utleie.

 

LEIEFORHOLDETS OPPHØR

Når leieforholdet er slutt skal leieren overlevere lokalet med tilbehør tilbake til utleieren, rengjort, og i samme stand som ved overtagelsen, bortsett fra den forringelse som følger av elde, alminnelig slit og mangler som det påhviler utleieren å utbedre. Annen forringelse erstattes av leieren. Mangler som leieren er ansvarlig for og som ved anvendelse av vanlig aktsomhet burde vært oppdaget av utleieren, kan ikke påberopes av utleieren, hvis utleieren ikke innen 14 dager etter at leieforholdet er slutt, meddeler leieren at mangelen vil bli gjort gjeldende. Dette gjelder dog ikke hvis leieren har handlet svikaktig. Fast inventar, ledninger o.l. som leieren har anbrakt eller latt anbringe i lokalet må ikke fjernes med mindre leieren bringer lokalet i samme stand som ved overtakelsen. Leierens rettigheter til slikt inventar som ikke er fjernet, tilfaller utleieren uten godtgjørelse. Har leieren montert og etterlatt låser i dører, er han pliktig til å overlevere alle nøkler som hører til låsene. Tilbakelevering ansees for skjedd når utleier har fått nøkler og ellers uhindret adkomst til lokalet. Forlater leier lokalet på en slik måte at leieforholdet klart må anses oppgitt, kan utleier igjen straks disponere over den.

 

TVISTER

For øvrig vedtar partene eiendommens verneting i øvrige tvister som gjelder leieforholdet.